Privacybeleid

Deze gegevensbeschermingsverklaring verduidelijkt de aard, de omvang en het doel van de verwerking van persoonsgegevens (hierna „gegevens“ genoemd) in het kader van de levering van onze diensten en binnen ons online-aanbod en de daarmee verbonden websites, functies en inhoud, alsmede externe online-aanwezigheid, zoals ons Social Media Profile (hierna gezamenlijk „online-aanbod“ genoemd). Met betrekking tot de gebruikte termen, zoals „verwerking“ of „verantwoordelijke“, verwijzen wij naar de definities in artikel 4 van de Basic Data Protection Regulation (DSGVO).

Verantwoordelijke persoon

Kevin Serec
Lister Kirchweg 47
30163 Hannover
Duitsland

E-mailadres: contact@maxlocal.nl
Directeur/eigenaar: Kevin Serec
Link naar het impressum: https://maxlocal.nl/bedrijfsgegevens/

 

Soorten verwerkte gegevens

– inventarisatiegegevens (bijv. persoonlijke stamgegevens, namen of adressen).
– Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers).
– Inhoudelijke gegevens (bijv. tekstinvoer, foto’s, video’s).
– Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden).
– Meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).

Categorieën van betrokkenen

Bezoekers en gebruikers van het online aanbod (hierna noemen we de betrokken personen gezamenlijk „gebruikers“).

Doel van de verwerking

– Levering van het online aanbod, de functies en de inhoud ervan.
– Beantwoording van contactverzoeken en communicatie met gebruikers.
– veiligheidsmaatregelen.
– Bereik meten/marketing

Gebruikte termen

„Persoonsgegevens“: alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare identificeerbare natuurlijke persoon (hierna „betrokkene“ genoemd); als identificeerbare natuurlijke persoon wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatiemiddel zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiemiddel (bv. een cookie) of een of meer specifieke factoren die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Onder „verwerking“ wordt verstaan elke bewerking of elk geheel van bewerkingen die, al dan niet automatisch, op basis van persoonsgegevens wordt uitgevoerd. De term is breed en omvat vrijwel alle vormen van dataverwerking.

„pseudonimisering“: de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet kunnen worden gerelateerd aan een specifieke betrokkene zonder gebruik te maken van aanvullende informatie, mits deze aanvullende informatie afzonderlijk wordt bewaard en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die ervoor zorgen dat de persoonsgegevens niet worden toegeschreven aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon

„profilering“: elke geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder met het oog op het analyseren of voorspellen van aspecten met betrekking tot de uitvoering van het werk, de economische situatie, de gezondheid, persoonlijke voorkeuren, belangen, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsing van die natuurlijke persoon

2. „voor de verwerking verantwoordelijke“: de natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of enig ander lichaam dat alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking bepaalt van persoonlijke gegevens.

„verwerker“: iedere natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die voor rekening van de voor de verwerking verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt

Relevante rechtsgrondslag

In overeenstemming met Art. 13 DSGVO informeren wij u over de wettelijke basis van onze gegevensverwerking. Het volgende is van toepassing op gebruikers die onder de werkingssfeer van de basisverordening inzake gegevensbescherming (DSGVO) vallen, d.w.z. de EU en de EEG, tenzij de rechtsgrondslag in de verklaring inzake gegevensbescherming is vermeld:
De wettelijke basis voor het verkrijgen van toestemming is art. 6 lid 1 sub a en art. 7 DSGVO;
De wettelijke basis voor de verwerking met het oog op de uitvoering van onze diensten en het uitvoeren van contractuele maatregelen en het beantwoorden van vragen is artikel 6, lid 1, onder b), van de DSGVO;
De rechtsgrondslag voor de verwerking met het oog op de nakoming van onze wettelijke verplichtingen is artikel 6, lid 1, onder c), van de DSGVO;
Indien vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens vereisen, dient artikel 6, lid 1, onder d), van de DSGVO als rechtsgrondslag.
De rechtsgrondslag voor de verwerking die nodig is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag die aan de voor de verwerking verantwoordelijke is toevertrouwd, is artikel 6, lid 1, onder e), van de gegevensbeschermingsautoriteit.
De rechtsgrondslag voor de verwerking die nodig is om onze legitieme belangen te vrijwaren, is artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO.
De verwerking van gegevens voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn verzameld, valt onder de bepalingen van artikel 6, lid 4, van de DSGVO.
De verwerking van speciale categorieën gegevens (in overeenstemming met artikel 9, lid 1, DSGVO) wordt geregeld door de bepalingen van artikel 9, lid 2, DSGVO.

Veiligheidsmaatregelen

Wij zullen de nodige stappen ondernemen in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. specificaties, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de aard, de omvang, de omstandigheden en het doel van de verwerking, alsmede met de uiteenlopende waarschijnlijkheidsgraad en ernst van het risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een aan het risico aangepast beschermingsniveau te waarborgen.

Deze maatregelen omvatten met name het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens door de fysieke toegang tot de gegevens te controleren, alsmede de toegang, de invoer, de openbaarmaking, de waarborging van de beschikbaarheid en de scheiding van de gegevens die daarop betrekking hebben. Bovendien hebben we procedures vastgesteld om ervoor te zorgen dat de rechten van de betrokkenen worden uitgeoefend, de gegevens worden gewist en we reageren op bedreigingen van de gegevens. Bovendien houden we al bij de ontwikkeling en selectie van hardware, software en processen rekening met de bescherming van persoonsgegevens, in overeenstemming met het principe van gegevensbescherming door middel van technologieontwerp en gegevensbeschermingsvriendelijke standaardinstellingen.

Samenwerking met loonverwerkers, medeverantwoordelijken en derden

Indien wij in het kader van onze verwerking gegevens aan andere personen en bedrijven (verwerkers, medeverantwoordelijken of derden) bekendmaken, aan hen doorgeven of hen op een andere manier toegang tot de gegevens verlenen, gebeurt dit enkel op basis van een wettelijke toelating (bv. indien de gegevens aan derden, zoals betalingsdienstaanbieders, moeten worden doorgegeven om een contract na te komen), hebben de gebruikers hiermee ingestemd, een wettelijke verplichting voorziet hierin of op basis van onze rechtmatige belangen (bv. bij gebruik van agenten, webhosters, …).

Als wij gegevens bekendmaken, doorgeven of op andere wijze toegang verlenen aan andere bedrijven van onze groep, dan wordt dit gedaan met name voor administratieve doeleinden als legitiem belang en bovendien op een basis die voldoet aan de wettelijke vereisten.

Overdrachten naar derde landen

Indien wij gegevens verwerken in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of de Zwitserse Bondsstaat) of indien dit gebeurt in het kader van het gebruik van de diensten van derden of openbaarmaking of doorgifte van gegevens aan andere personen of bedrijven, vindt dit alleen plaats indien dit gebeurt om onze (pre)contractuele verplichtingen na te komen, op basis van uw toestemming, op basis van een wettelijke verplichting of op basis van onze gerechtvaardigde belangen. Onder voorbehoud van uitdrukkelijke toestemming of contractueel vereiste overdracht, verwerken of staan wij toe dat gegevens alleen worden verwerkt in derde landen met een erkend niveau van gegevensbescherming, met inbegrip van de Amerikaanse verwerkers die zijn gecertificeerd onder het „Privacy Shield“ of op basis van speciale garanties, zoals contractuele verplichtingen door middel van zogenaamde standaardbeschermingsclausules van de EU-commissie, het bestaan van certificeringen of bindende interne gegevensbeschermingsvoorschriften (art. 44 tot 49 DSGVO, informatiebladzijde van de EU-commissie).

Rechten van de betrokkenen

Recht van toegang: U heeft het recht om bevestiging te krijgen of de gegevens in kwestie al dan niet worden verwerkt en om toegang te krijgen tot deze gegevens en om verdere informatie en kopieën van de gegevens te ontvangen in overeenstemming met de wet.

Recht op correctie: U heeft het recht om, in overeenstemming met de wet, te verzoeken om het invullen van gegevens die op u betrekking hebben of om het corrigeren van onjuiste gegevens die op u betrekking hebben. vraag.

Recht op verwijdering en beperking van de verwerking: U hebt het recht om te eisen dat de gegevens in kwestie onmiddellijk worden verwijderd overeenkomstig de wettelijke bepalingen, of om een beperking van de verwerking van de gegevens te eisen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Recht op gegevensoverdracht: U hebt het recht om gegevens over u te ontvangen die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat in overeenstemming met de wettelijke vereisten of om te verzoeken dat deze gegevens worden overgedragen aan een andere verantwoordelijke partij.

Klachten bij de toezichthouder: U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthouder overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om een gegeven toestemming in te trekken met werking voor de toekomst.

Recht van bezwaar

Recht van bezwaar: U hebt het recht om op grond van artikel 6, lid 1, onder e of f, van de DPA te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben; dit geldt ook voor het opstellen van profielen op basis van deze bepalingen. Indien de persoonsgegevens die op u betrekking hebben, worden verwerkt met het oog op direct marketing, hebt u het recht om u te allen tijde te verzetten tegen de verwerking van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben met het oog op deze marketing, met inbegrip van de profilering, voor zover deze verband houdt met deze direct marketing.

Cookies en recht op bezwaar tegen direct mail

Cookies“ zijn kleine bestanden die op de computer van de gebruiker worden opgeslagen. In de cookies kan verschillende informatie worden opgeslagen. Een cookie dient in de eerste plaats om de informatie over een gebruiker op te slaan (of het apparaat waarop de cookie is opgeslagen) tijdens of zelfs na zijn bezoek binnen een online aanbod. Tijdelijke cookies, of „sessiecookies“ of „tijdelijke cookies“, zijn cookies die worden verwijderd nadat een gebruiker een online aanbieding heeft verlaten en zijn browser heeft afgesloten. In zo’n cookie kan bijvoorbeeld de inhoud van een winkelwagen in een online shop of een inlogstatus worden opgeslagen. Cookies worden omschreven als „permanent“ of „persistent“ als ze ook na het sluiten van de browser opgeslagen blijven. Zo kan bijvoorbeeld de inlogstatus worden opgeslagen als de gebruiker deze na enkele dagen bezoekt. Ook kunnen de belangen van de gebruikers worden opgeslagen in een dergelijk cookie, dat wordt gebruikt voor afstandsmeting of marketingdoeleinden. Third-party cookies“ zijn cookies die worden aangeboden door andere aanbieders dan de persoon die verantwoordelijk is voor de exploitatie van de online dienst (anders worden ze „first-party cookies“ genoemd als ze alleen de cookies van deze persoon zijn).

We kunnen tijdelijke en permanente cookies gebruiken en dit uitleggen in ons privacybeleid.

Wanneer we gebruikers vragen om toestemming te geven voor het gebruik van cookies (bijvoorbeeld in het kader van een cookie toestemming), is de wettelijke basis voor deze verwerking artikel 6, lid 1, onder a). DSGVO. Anders worden de persoonlijke cookies van de gebruikers in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisering en economische werking van ons online-aanbod in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), verwerkt in overeenstemming met de volgende toelichtingen. DSGVO) of voor zover het gebruik van cookies noodzakelijk is voor het leveren van onze contractgerelateerde diensten, in overeenstemming met artikel 6 lid 1 sub b. DSGVO, of indien het gebruik van cookies noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of bij de uitoefening van het openbaar gezag, overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder e). DSGVO, verwerkt.

Als gebruikers niet willen dat cookies op hun computer worden opgeslagen, wordt hen gevraagd de betreffende optie in de systeeminstellingen van hun browser te deactiveren. Opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd in de systeeminstellingen van de browser. Het uitsluiten van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van dit online aanbod.

Een algemeen bezwaar tegen het gebruik van cookies voor online marketingdoeleinden kan voor veel van de diensten, met name in het geval van tracking, worden aangegeven via de Amerikaanse site http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-site http://www.youronlinechoices.com/. Bovendien kan het opslaan van cookies worden bereikt door ze te deactiveren in de browserinstellingen. Houd er rekening mee dat niet alle functies van dit online aanbod dan kunnen worden gebruikt.

Verwijdering van gegevens

De door ons verwerkte gegevens zullen worden verwijderd of beperkt in hun verwerking in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Tenzij uitdrukkelijk vermeld in deze verklaring inzake gegevensbescherming, worden de door ons opgeslagen gegevens gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor het beoogde doel en het wissen niet in strijd is met wettelijke opslagverplichtingen.

Tenzij de gegevens worden gewist omdat ze nodig zijn voor andere en wettelijk toegestane doeleinden, is de verwerking ervan beperkt. Dit betekent dat de gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die om commerciële of fiscale redenen moeten worden bewaard.

Wijzigingen en updates van de

Privacybeleid

Wij vragen u zich regelmatig te informeren over de inhoud van onze gegevensbeschermingsverklaring. Wij zullen de verklaring inzake gegevensbescherming aanpassen zodra wijzigingen in de door ons uitgevoerde gegevensverwerking dit noodzakelijk maken. Wij zullen u informeren zodra de wijzigingen het nodig maken om samen te werken (bijv. toestemming) of om een andere individuele kennisgeving te ontvangen.

Orderverwerking in de onlineshop en de klantenrekening

Wij verwerken de gegevens van onze klanten in het kader van de bestelprocessen in onze online shop, om hen in staat te stellen de geselecteerde producten en diensten te selecteren en te bestellen, evenals de betaling en levering of uitvoering ervan.

De verwerkte gegevens omvatten voorraadgegevens, communicatiegegevens, contractgegevens, betalingsgegevens en de personen die betrokken zijn bij de verwerking zijn onder andere onze klanten, geïnteresseerde partijen en andere zakelijke partners. De verwerking wordt uitgevoerd met het oog op het verlenen van contractuele diensten in het kader van de exploitatie van een onlineshop, de facturering, de levering en de klantenservice. Voor dit doel gebruiken we sessiecookies voor het opslaan van de inhoud van het winkelwagentje en permanente cookies voor het opslaan van de inlogstatus.

De verwerking wordt uitgevoerd met het oog op de uitvoering van onze diensten en het uitvoeren van contractuele maatregelen (bijv. het uitvoeren van bestelprocessen) en voor zover dit wettelijk verplicht is (bijv. wettelijk verplichte archivering van zakelijke transacties voor commerciële en fiscale doeleinden). In dit verband is de informatie die is gemarkeerd als vereist voor het opstellen en uitvoeren van de overeenkomst vereist. Wij geven de gegevens alleen door aan derden in het kader van de levering, betaling of in het kader van de wettelijke toestemmingen en verplichtingen, alsmede indien dit gebeurt op basis van onze gerechtvaardigde belangen, waarover wij u in het kader hiervan informeren. Het informeren van de gegevensbeschermingsautoriteiten (bijvoorbeeld aan juridische en fiscale adviseurs, financiële instellingen, vrachtbedrijven en autoriteiten).

Gebruikers kunnen optioneel een gebruikersaccount aanmaken, met name door het bekijken van hun bestellingen. Tijdens het registratieproces worden de verplichte gegevens aan de gebruikers verstrekt. De gebruikersaccounts zijn niet openbaar en kunnen niet worden geïndexeerd door zoekmachines. Indien gebruikers hun gebruikersaccount hebben opgezegd, worden hun gegevens met betrekking tot het gebruikersaccount gewist, met dien verstande dat deze gegevens om redenen van commerciële of fiscale wetgeving moeten worden bewaard. De gegevens in het gebruikersaccount blijven tot de verwijdering ervan en worden vervolgens gearchiveerd in geval van een wettelijke verplichting of onze legitieme belangen (bijvoorbeeld in geval van juridische geschillen). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruikers om hun gegevens op te slaan in geval van beëindiging voor het einde van het contract.

In het kader van de registratie en de hernieuwde aanmelding en het gebruik van onze online diensten slaan wij het IP-adres en het tijdstip van de betreffende gebruikersactie op. De opslag is gebaseerd op onze legitieme belangen, evenals de bescherming van de gebruiker tegen misbruik en ander ongeoorloofd gebruik. In principe worden deze gegevens niet aan derden doorgegeven, tenzij het noodzakelijk is om onze wettelijke aanspraken als legitiem belang na te streven of er een wettelijke verplichting bestaat om dit te doen.

De verwijdering vindt plaats na het verstrijken van de wettelijke garantie en andere contractuele rechten of verplichtingen (bijv. betalingsclaims of uitvoeringsverplichtingen uit contracten met klanten), waarbij de noodzaak van de gegevensopslag om de drie jaar wordt beoordeeld; in het geval van opslag als gevolg van wettelijke archiveringsverplichtingen vindt de verwijdering plaats na het verstrijken van de wettelijke garantie en verplichtingen.

Externe betalingsdienstaanbieders

We stellen externe betalingsdienstaanbieders, via wiens platformen de gebruikers en wij het betalingsverkeer kunnen uitvoeren. Deze betalingsdienstaanbieders kunnen, telkens met een link naar het privacybeleid: Paypal (https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full), Klarna (https://www.klarna.com/de/datenschutz/), Skrill (https://www.skrill.com/de/fusszeile/datenschutzrichtlinie/), Giropay https://www.giropay.de/rechtliches/datenschutzerklaerung), Visa https://www.visa.fr/legal/privacy-policy.html), Mastercard (https://www.mastercard.us/en-us/about-mastercard/what-we-do/anti-piracy-policy.html), American Express https://www.americanexpress.com/fr/legal/politique-de-protection-des-donnees-personnelles.html?inav=fr_legalfooter_privacy), Stripe (https://stripe.com/nl/privacy).

In het kader van de uitvoering van contracten maken wij gebruik van de betalingsdienstaanbieders op basis van artikel 6, lid 1, onder b). DSGVO. Anders maken wij gebruik van externe betalingsdienstaanbieders op basis van onze legitieme belangen op grond van artikel 6, lid 1, onder f). DSGVO om onze gebruikers effectieve en veilige betalingsmogelijkheden te bieden.

De gegevens die door de betalingsdienstaanbieders worden verwerkt, omvatten inventarisgegevens, zoals naam en adres, Bankgegevens, zoals rekeningnummers of creditcardnummers, wachtwoorden, TAN’s en checksums, evenals het contract, het bedrag en de informatie over de ontvanger. Deze gegevens zijn nodig om de transacties uit te voeren. De ingevoerde gegevens worden echter alleen door de betalingsdienstaanbieders verwerkt en door hen opgeslagen. Dit betekent dat wij geen rekening of kredietkaartinformatie ontvangen, maar alleen informatie met een bevestiging of negatieve informatie over de betaling. Onder bepaalde omstandigheden kunnen de betalingsdienstaanbieders de gegevens doorgeven aan de kredietagentschappen. Het doel van deze overdracht is om de identiteit en de kredietwaardigheid te controleren. In dit verband verwijzen wij naar de algemene voorwaarden en de informatie over gegevensbescherming van de betalingsdienstaanbieders.

Voor betalingstransacties gelden de voorwaarden en de informatie over gegevensbescherming van de respectieve betalingsdienstaanbieders, die toegankelijk zijn binnen de respectieve websites of transactietoepassingen. Wij verwijzen hier ook naar met het oog op verdere informatie en het doen gelden van herroepingsrechten, informatierechten en andere rechten van de betrokken personen.

Administratie, financiële boekhouding, kantoororganisatie, contactbeheer

Wij verwerken gegevens in het kader van administratieve taken, maar ook in het kader van de organisatie van onze activiteiten, de financiële administratie en de naleving van wettelijke verplichtingen, zoals archivering. Daarbij verwerken we dezelfde gegevens die we in het kader van onze contractuele dienstverlening verwerken. De basis voor de verwerking is artikel 6, lid 1, onder c). DSGVO, Art. 6 lid 1 lit. f. DSGVO. Klanten, geïnteresseerden, zakenpartners en bezoekers van de website worden door de verwerking beïnvloed. Het doel van en ons belang bij de verwerking is administratie, financiële administratie, kantoororganisatie, archivering van gegevens, d.w.z. taken die nodig zijn voor het onderhoud van onze bedrijfsactiviteiten, de uitvoering van onze taken en dienen om onze diensten te leveren. De annulering van gegevens met betrekking tot contractuele diensten en contractuele communicatie is in overeenstemming met de informatie die voor deze verwerkingsactiviteiten wordt verstrekt.

Daarbij verstrekken wij gegevens aan de belastingdienst, adviseurs, zoals belastingadviseurs of accountants, maar ook aan andere honoristen en betalingsdienstaanbieders.

Verder slaan we informatie op over leveranciers, organisatoren van evenementen en andere zakelijke partners op basis van onze zakelijke belangen, bijvoorbeeld om op een later tijdstip contact met hen op te nemen. Deze gegevens, die voornamelijk bedrijfsgebonden zijn, worden permanent opgeslagen.

Deelname aan partnerprogramma’s

Binnen ons online aanbod maken wij gebruik van in de branche gebruikelijke trackingmaatregelen op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisering en economische werking van ons online aanbod) conform art. 6 lid 1 lit. f DSGVO, voor zover deze noodzakelijk zijn voor de werking van het affiliatesysteem. Hieronder leggen we de technische achtergrond uit aan de gebruikers.

De door onze contractpartners aangeboden diensten kunnen ook op andere websites worden geadverteerd en gelinkt (zogenaamde affiliate links of after-buy systemen, als bijvoorbeeld links of diensten van derden worden aangeboden na het afsluiten van een contract). De beheerders van de respectievelijke websites ontvangen een commissie als de gebruikers de affiliate-links volgen en vervolgens gebruik maken van de aanbiedingen.

Samengevat is het voor ons online aanbod noodzakelijk dat we kunnen bijhouden of gebruikers die geïnteresseerd zijn in affiliate-links en/of de aanbiedingen van ons vervolgens op instigatie van de affiliate-links of ons online platform op de aanbiedingen ingaan. Voor dit doel worden de affiliate-links en onze aanbiedingen aangevuld met bepaalde waarden, die een onderdeel van de link of anderszins, bijvoorbeeld in een cookie, kan worden ingesteld. De waarden omvatten in het bijzonder de oorspronkelijke website (verwijzer), het tijdstip, een online identificatie van de exploitant van de website waarop de affiliate-link zich bevond, een online identificatie van het betreffende aanbod, een online identificatie van de gebruiker, evenals het bijhouden van specifieke waarden zoals advertentiemateriaal-ID, partner-ID en categoriseringen.

De door ons gebruikte online gebruikers-ID’s zijn pseudonieme waarden. Dit betekent dat de online ID’s zelf geen persoonlijke gegevens zoals namen of e-mailadressen bevatten. Ze helpen ons alleen om vast te stellen of dezelfde gebruiker die op een partnerlink heeft geklikt of geïnteresseerd was in een aanbod via ons online aanbod, bijvoorbeeld een contract met de aanbieder heeft afgesloten. Echter, de online identificatie is persoonlijk in de mate dat het partnerbedrijf en ook wij, de online identificatie samen met andere gebruikersgegevens. Alleen zo kan het partnerbedrijf ons informeren of de gebruiker gebruik heeft gemaakt van het aanbod en of wij bijvoorbeeld de bonus kunnen uitbetalen.

Amazonepartnerprogramma

Wij hebben het recht om gebruik te maken van ons online aanbod op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de economische werking van ons online aanbod in de zin van artikel 6, lid 1, onder f)). DSGVO), zijn wij deelnemer aan het Amazon EU-partnerprogramma, dat bedoeld is om een medium te bieden voor websites, waarmee reclamekosten kunnen worden verdiend door het plaatsen van advertenties en links naar Amazon.de (zgn. affiliate systeem). Dit betekent dat we als Amazonepartner verdienen aan gekwalificeerde aankopen.

Amazon maakt gebruik van cookies om de herkomst van de bestellingen te kunnen traceren. Amazon kan onder andere herkennen dat u op de partnerlink op deze website heeft geklikt en vervolgens een product van Amazon heeft gekocht. hebben.

Voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Amazon en hoe u zich kunt afmelden, verwijzen wij u naar het privacybeleid van het bedrijf: https://www.amazon.nl/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010.

Opmerking: Amazon en het Amazone-logo zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of een van zijn filialen.

AWIN-partnerprogramma

Wij hebben het recht om gebruik te maken van ons online aanbod op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de economische werking van ons online aanbod in de zin van artikel 6, lid 1, onder f)). DSGVO), nemen wij deel aan het partnerprogramma van AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlijn, Duitsland, dat bedoeld is om een medium voor websites te bieden waarmee reclamekosten kunnen worden verdiend door het plaatsen van advertenties en links naar AWIN (zogenaamd affiliate systeem). AWIN gebruikt cookies om de oorsprong van het afsluiten van het contract te kunnen traceren. AWIN kan onder andere herkennen dat u op de partnerlink op deze website heeft geklikt en vervolgens een contract met of via AWIN heeft afgesloten.

Voor meer informatie over het gebruik van uw gegevens door Awin en om u af te melden van dit gebruik, verwijzen wij u naar het privacybeleid van het bedrijf: https://www.awin.com/nl/gdpr.

Digistore24 Affiliate Programma

Wij hebben het recht om gebruik te maken van ons online aanbod op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de economische werking van ons online aanbod in de zin van artikel 6, lid 1, onder f)). DSGVO), zijn wij deelnemer aan het partnerprogramma van Digistore24 GmbH, St.-Godehard-Straße 32, 31139 Hildesheim, Duitsland, dat is ontworpen om een medium voor websites te bieden, In de tussentijd kunnen reclamekosten worden verdiend door het plaatsen van advertenties en links naar Digistore24 (zgn. affiliate systeem). Digistore24 maakt gebruik van cookies om de herkomst van het afsluiten van de overeenkomst te kunnen traceren. Digistore24 kan onder andere herkennen dat u op de affiliate-link op deze website heeft geklikt en vervolgens een contract met of via Digistore24 heeft afgesloten.

Voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Digistore24 en om uw recht op bezwaar uit te oefenen, verwijzen wij u naar het privacybeleid van het bedrijf: https://www.digistore24.com/page/privacy.

Affilinet Affiliate Programma

Wij hebben het recht om gebruik te maken van ons online aanbod op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de economische werking van ons online aanbod in de zin van artikel 6, lid 1, onder f)). DSGVO) wij zijn deelnemer aan het partnerprogramma van affilinet GmbH, Sapporobogen 6-8, 80637 München, Duitsland, dat bedoeld is om een medium voor websites te bieden waarmee reclamekosten kunnen worden verdiend door het plaatsen van advertenties en links naar Affilinet (zogenaamd affiliate systeem). Affilinet gebruikt cookies om de herkomst van het afsluiten van het contract te achterhalen. Affilinet kan onder andere herkennen dat u op de partnerlink op deze website heeft geklikt en vervolgens een contract met of via Affilinet heeft afgesloten.

Voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Affilinet en hoe u zich kunt afmelden, zie het privacybeleid van het bedrijf: https://www.affili.net/de/footeritem/datenschutz.

Registratiefunctie

Gebruikers kunnen een gebruikersaccount aanmaken. Op In het kader van het registratieproces worden de vereiste verplichte gegevens aan de gebruikers meegedeeld en verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, onder b), van de DSGVO, met het oog op het verstrekken van het gebruikersaccount. De verwerkte gegevens omvatten met name de inloggegevens (naam, wachtwoord en een e-mailadres). De gegevens die tijdens de registratie worden ingevoerd, worden gebruikt voor het gebruik van de gebruikersaccount en het doel ervan.

Gebruikers kunnen per e-mail worden geïnformeerd over informatie die relevant is voor hun gebruikersaccount, zoals technische wijzigingen. Indien gebruikers hun gebruikersaccount hebben beëindigd, worden hun gegevens met betrekking tot het gebruikersaccount gewist, onder voorbehoud van een wettelijke verplichting tot het bewaren van gegevens. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruikers om hun gegevens op te slaan in geval van beëindiging voor het einde van het contract. Wij hebben het recht om alle gebruikersgegevens die tijdens de looptijd van het contract zijn opgeslagen, onherroepelijk te verwijderen.

In het kader van het gebruik van onze registratie- en aanmeldingsfuncties en het gebruik van het gebruikersaccount slaan wij het IP-adres en het tijdstip van de betreffende gebruikersactie op. De opslag is gebaseerd op onze legitieme belangen, evenals de behoefte van de gebruiker aan bescherming tegen misbruik en ander ongeoorloofd gebruik. In principe worden deze gegevens niet aan derden doorgegeven, tenzij het noodzakelijk is om onze vorderingen te vervolgen of er een wettelijke verplichting bestaat om dit te doen in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder c). DSGVO. De IP-adressen worden uiterlijk na 7 dagen geanonimiseerd of verwijderd.

Opmerkingen en bijdragen

Als gebruikers opmerkingen of andere bijdragen achterlaten, kunnen hun IP-adressen worden gewijzigd op basis van onze legitieme belangen in de zin van artikel 6, lid 1, onder f). DSGVO voor 7 dagen. Dit wordt gedaan voor onze veiligheid, als iemand in opmerkingen en bijdragen laat illegale inhoud achter (beledigingen, verboden politieke propaganda, enz.). In dit geval kunnen we zelf vervolgd worden voor de opmerking of bijdrage en zijn we dus geïnteresseerd in de identiteit van de auteur.

Bovendien behouden wij ons het recht voor om, op basis van onze legitieme belangen, in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de richtlijn, het recht te hebben op het gebruik van de in artikel 6, lid 1, onder f), bedoelde apparatuur. DSGVO, wij behouden ons het recht voor om gebruikersgegevens te verwerken ten behoeve van de opsporing van spam.

Op dezelfde wettelijke basis behouden wij ons het recht voor om de IP-adressen van de gebruikers op te slaan voor de duur van de enquêtes en om cookies te gebruiken om meervoudig stemmen te vermijden.

De persoonlijke informatie in de commentaren en bijdragen, eventuele contact- en website-informatie en de inhoudelijke informatie wordt door ons permanent opgeslagen totdat de gebruiker zich daartegen verzet.

Contact opnemen met

Wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via contactformulier, e-mail, telefoon of via sociale media), zullen de gegevens van de gebruiker worden gebruikt om de contactaanvraag en de afhandeling ervan te verwerken in overeenstemming met Art. 6 lid 1, onder b). (in het kader van contractuele/precontractuele betrekkingen), artikel 6, lid 1, onder f). (andere verzoeken) DSGVO worden verwerkt… De door de gebruikers verstrekte informatie kan worden opgeslagen in een klantenrelatiebeheersysteem („CRM-systeem“) of een vergelijkbare vraagorganisatie.

We schrappen de verzoeken als ze niet meer nodig zijn. We herzien de noodzaak om de twee jaar; bovendien zijn de wettelijke archiveringsverplichtingen van toepassing.

Communicatie via Facebook Messenger

Wij gebruiken de Facebook Messenger voor communicatiedoeleinden en vragen u de volgende informatie te lezen over de functionaliteit, encryptie, risico’s van de Facebook Messenger, het gebruik van metadata binnen de Facebook groep van bedrijven en uw recht om bezwaar te maken tegen Let op.
U hoeft de Facebook Messenger niet te gebruiken en kunt op alternatieve manieren contact met ons opnemen, bijvoorbeeld per telefoon of e-mail. Gebruik de aan u verstrekte contactgegevens of gebruik de contactinformatie op onze website.

De Facebook Messenger wordt aangeboden door Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland, en de ingevoerde en anders verzamelde gegevens worden in de VS verwerkt door Facebook, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS.

Facebook is echter gecertificeerd onder de Privacy Shield Overeenkomst en verzekert zich daarom te houden aan de Europese en Zwitserse wetten voor gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAACtatus=Active).

Facebook zorgt er ook voor dat de communicatie-inhoud (d.w.z. de inhoud van uw bericht en de bijgevoegde afbeeldingen) niet wordt gelezen en biedt end-to-end encryptie van de inhoud. Dit betekent dat de inhoud van de berichten niet kan worden bekeken, zelfs niet door Facebook zelf. Echter, end-to-end encryptie vereist activering, die u moet inschakelen in uw Messenger-instellingen door het selecteren van de „Geheime gesprekken“ menu-item. U moet altijd een actuele versie van Facebook Messenger gebruiken om ervoor te zorgen dat de inhoud van het bericht gecodeerd is.

Wij willen onze communicatiepartners erop wijzen dat zelfs als de encryptie is geactiveerd, Facebook dat kan achterhalen en wanneer communicatiepartners met ons communiceren, evenals technische informatie over het gebruikte apparaat van de communicatiepartners en, afhankelijk van de instellingen van hun apparaat, ook locatie-informatie (zogenaamde metadata) verwerkt. Behalve voor gecodeerde inhoud, De overdracht van gegevens van communicatiepartners binnen de Facebook-groep is mogelijk, in het bijzonder met het oog op de optimalisering van de respectieve diensten en voor veiligheidsdoeleinden. Evenzo moeten communicatiepartners ervan uitgaan, tenminste zolang zij hiertegen geen bezwaar hebben gemaakt, dat hun gegevens die door de Facebook Messenger worden verwerkt, kunnen worden gebruikt voor de doeleinden van marketing of het tonen van reclame op maat van de gebruikers.

Als we communicatiepartners vragen hun toestemming te geven voordat we met hen communiceren via de Facebook Messenger, is de wettelijke basis voor onze verwerking van hun gegevens artikel 6, lid 1, onder a). DSGVO. Anders, als we niet om toestemming vragen en u contact met ons opneemt, bijvoorbeeld op eigen initiatief, zullen we WhatsApp gebruiken met betrekking tot onze contractuele partners en in het kader van contract initiatie als een contractuele maatregel op grond van art. 6 lid 1 sub b. DSGVO en in het geval van andere belanghebbende partijen en communicatiepartners op basis van onze legitieme belangen bij snelle en efficiënte communicatie en het voldoen aan de behoeften van onze communicatiepartners aan communicatie via boodschappers in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f). DSGVO.

Meer informatie over het doel, het type en de omvang van de verwerking van uw gegevens door Facebook, evenals de relevante rechten en mogelijkheden voor de bescherming van uw privacy, vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de communicatie met ons via Facebook Messenger en ons verzoeken de communicatie via Facebook Messenger niet voort te zetten en de communicatie-inhoud te verwijderen. We verwijderen de Facebook-berichten zodra we kunnen aannemen dat we informatie van de gebruikers hebben beantwoord, als er geen verwijzing naar een De gegevens die door de verzendingsdienstverlener worden opgeslagen, worden gelogd.

Registratiegegevens: Om u te abonneren op de nieuwsbrief is het voldoende om uw e-mailadres in te vullen. Optioneel vragen wij u om een naam in te voeren voor persoonlijk contact in de nieuwsbrief.

De verzending van de nieuwsbrief en de bijbehorende meting van het succes zijn gebaseerd op de toestemming van de ontvangers in overeenstemming met Art. 6 lid 1 letter a, Art. 7 DSGVO in combinatie met § 7 lid 2 nr. 3 UWG of, indien geen toestemming vereist is, op onze legitieme belangen in direct marketing in overeenstemming met Art. 6 lid 1 lt. f. DSGVO in combinatie met § Art. 7 lid 3 UWG.

De registratieprocedure wordt geregistreerd op basis van onze legitieme belangen overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO. Wij zijn geïnteresseerd in het gebruik van een gebruikersvriendelijk en veilig nieuwsbrief systeem dat zowel onze zakelijke belangen als de verwachtingen van de gebruikers dient en ons ook in staat stelt om de toestemming te bewijzen.

Annulering/herroeping – U kunt de ontvangst van onze nieuwsbrief te allen tijde annuleren, d.w.z. uw toestemming intrekken. Aan het einde van elke nieuwsbrief vindt u een link om de nieuwsbrief te annuleren. We kunnen de uitgeschreven e-mailadressen tot drie jaar bewaren op basis van onze legitieme belangen, voordat we ze verwijderen om een eerder gegeven toestemming te kunnen bewijzen. De verwerking van deze gegevens is beperkt tot het doel van een eventueel verweer tegen vorderingen. Een individueel verzoek tot verwijdering is te allen tijde mogelijk, mits het bestaan van een toestemming tegelijkertijd wordt bevestigd.

Nieuwsbrief – CleverReach

De nieuwsbrief wordt verstuurd door de postorderbedrijf CleverReach GmbH & Co KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede, Duitsland. U kunt de voorschriften voor gegevensbescherming van de postorderbedrijven hier lezen. zie: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/. De verlader wordt geïnformeerd op basis van onze legitieme belangen overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f). DSGVO en een orderverwerkingscontract overeenkomstig artikel 28, lid 3, zin 1 DSGVO.

De dienstverlener kan de gegevens van de ontvanger in pseudonieme vorm, d.w.z. zonder toewijzing aan een gebruiker, gebruiken om zijn eigen diensten te optimaliseren of te verbeteren, bijvoorbeeld voor de technische optimalisatie van de verzending en presentatie van nieuwsbrieven of voor statistische doeleinden. De verzendingsdienstverlener gebruikt de gegevens van de ontvangers van onze nieuwsbrief echter niet om hen zelf te schrijven of om de gegevens door te geven aan derden.

Nieuwsbrief – Verzendende dienstverlener

De verzending van de nieuwsbrief wordt uitgevoerd door de verzendingsdienstverlener [NAAM, ADRES, LAND]. U kunt hier de voorschriften voor gegevensbescherming van de disponent bekijken: LINK NAAR DE GEGEVENSBESCHERMINGSVOORSCHRIFTEN]. De verlader wordt op basis van onze legitieme belangen geïnformeerd overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f). DSGVO en een orderverwerkingscontract volgens art. 28 lid 3 zin 1 DSGVO.

De dienstverlener kan de gegevens van de ontvanger in pseudonieme vorm, d.w.z. zonder toewijzing aan een gebruiker, gebruiken om zijn eigen diensten te optimaliseren of te verbeteren, bijvoorbeeld voor de technische optimalisatie van de verzending en presentatie van nieuwsbrieven of voor statistische doeleinden. De verzendingsdienstverlener gebruikt de gegevens van de ontvangers van onze nieuwsbrief echter niet om hen zelf te schrijven of om de gegevens door te geven aan derden.

Nieuwsbrief – meting van het succes

De nieuwsbrieven bevatten een zogenaamd „web-beacon“, d.w.z. een pixelgrootte bestand dat wordt opgeslagen bij het openen van de Nieuwsbrieven van onze server, of als we gebruik maken van een verzendprovider, van wiens server de nieuwsbrief wordt opgehaald. In het kader van deze opvraging wordt in eerste instantie technische informatie verzameld, zoals informatie over de browser en uw systeem, evenals uw IP-adres en het tijdstip van opvraging.

Deze informatie wordt gebruikt voor de technische verbetering van de diensten op basis van de technische gegevens of de doelgroepen en hun leesgedrag op basis van hun toegangslocaties (die kunnen worden bepaald aan de hand van het IP-adres) of toegangstijden. Bij statistische enquêtes wordt ook nagegaan of de nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en welke links worden aangeklikt. Om technische redenen kan deze informatie worden toegewezen aan individuele ontvangers van de nieuwsbrief. Het is echter noch de bedoeling, noch, indien gebruikt, die van de verzendingsdienstverlener om individuele gebruikers te observeren. De evaluaties dienen ons veel meer om de leesgewoonten van onze gebruikers te herkennen en om onze inhoud aan te passen aan hen of om verschillende inhoud te sturen naargelang de interesses van onze gebruikers.

Een aparte herroeping van de prestatiemeting is helaas niet mogelijk, in dit geval moet het gehele abonnement op de nieuwsbrief worden opgezegd.

Raffels en wedstrijden

Wij verwerken de persoonlijke gegevens van de deelnemers aan wedstrijden en prijsvragen alleen in overeenstemming met de relevante regels voor gegevensbescherming en alleen voor de levering, uitvoering en afhandeling van de wedstrijden en prijsvragen (6 lid 1 lit. b DSGVO).

De gegevens van de deelnemers worden alleen aan andere partijen doorgegeven als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de wedstrijden en prijsvragen (bijvoorbeeld voor het verzenden van prijzen) of als een deelnemer heeft ingestemd met de overdracht.

Indien in het kader van de vergelijkende onderzoeken of prijsvragen de bijdragen van de Indien de namen van de deelnemers worden gepubliceerd (bijvoorbeeld in het kader van een stemming of presentatie van de wedstrijd of de wedstrijdbijdragen, of de winnaars of de verslaggeving over de wedstrijd of de wedstrijd), wijzen wij erop dat de namen van de deelnemers ook in dit kader kunnen worden gepubliceerd. De deelnemers kunnen hier te allen tijde bezwaar tegen maken.

Indien de sweepstakes en wedstrijden plaatsvinden binnen een onlineplatform of binnen een sociaal netwerk (bijv. Facebook of Instagram, hierna „onlineplatform“ genoemd), gelden bovendien de gebruiksvoorwaarden en gegevensbeschermingsvoorschriften van de respectieve platformen. In deze gevallen willen wij erop wijzen dat wij verantwoordelijk zijn voor de informatie die door de deelnemers in het kader van de wedstrijden en prijsvragen wordt verstrekt en dat vragen met betrekking tot de wedstrijden en prijsvragen aan ons moeten worden gericht.

De gegevens van de deelnemers worden gewist zodra de wedstrijd of prijsvraag is afgelopen en de gegevens niet meer nodig zijn om de winnaars te informeren of omdat er vragen over de prijsvraag kunnen worden verwacht. De gegevens van de deelnemers worden in principe uiterlijk 6 maanden na afloop van de wedstrijd gewist. Gegevens van de winnaars kunnen langer worden bewaard, bijv. om vragen over de prijzen te beantwoorden of om de prijsdiensten te vervullen; in dit geval is de bewaartermijn afhankelijk van het type prijs en bedraagt deze tot drie jaar, bijv. in het geval van artikelen of diensten, om garantieclaims te kunnen behandelen. Bovendien kunnen de gegevens van de deelnemers langer worden bewaard, bijvoorbeeld in de vorm van verslagen over de wedstrijd in online- en offline-media.

Indien gegevens voor andere doeleinden zijn verzameld in het kader van de wedstrijd, worden de verwerking ervan en de duur van de opslag ervan geregeld door de informatie over gegevensbescherming voor dit gebruik (bijvoorbeeld in het geval van registratie voor de nieuwsbrief in het kader van een loterij).
<h3id=“dsg-hostingprovider“>

Hosting en e-mailing

De hostingdiensten die wij gebruiken, dienen om de volgende diensten te leveren: Infrastructuur- en platformdiensten, rekencapaciteit, opslagruimte- en databankdiensten, e-mailverzending, beveiligingsdiensten en technische onderhoudsdiensten die wij gebruiken voor de exploitatie van dit online aanbod.

Daarbij verwerken wij of onze hostingprovider inventarisatiegegevens, contactgegevens, inhoudelijke gegevens, contractgegevens, gebruiksgegevens, meta- en communicatiegegevens van klanten, geïnteresseerden en bezoekers van dit online aanbod op basis van onze gerechtvaardigde belangen in een efficiënte en veilige voorziening van dit online aanbod in overeenstemming met Art. 6 lid 1 lit. f DSGVO in combinatie met</h3id=“dsg-hostingprovider“><h3id=“dsg-hostingprovider“> Art. 28 DSGVO (sluiten van een overeenkomst voor de verwerking van contracten).

Verzameling van toegangsgegevens en logbestanden

Wij, of onze hostingprovider, op basis van onze legitieme belangen zoals gedefinieerd in artikel 6, lid 1, onder f). DSGVO gegevens over elke toegang tot de server waarop deze dienst zich bevindt (zogenaamde serverlogbestanden). De toegangsgegevens omvatten de naam van de bezochte website, het bestand, de datum en het tijdstip van de toegang, de hoeveelheid overgedragen gegevens, de melding van succesvolle toegang, het type browser en de versie, het besturingssysteem van de gebruiker, de referrer URL (de eerder bezochte site), het IP-adres en de verzoekende provider.

Logboekgegevens worden om veiligheidsredenen (bijv. voor het onderzoek naar misbruik of fraude) maximaal 7 dagen opgeslagen en vervolgens verwijderd. Gegevens waarvan de verdere opslag nodig is voor bewijskrachtige doeleinden, worden niet gewist tot het moment dat het betreffende incident definitief is opgehelderd</h3id=“dsg-hostingprovider“>.
<h3id=“dsg-hostingprovider“>

Google Analytics

</h3id=“dsg-hostingprovider“> [ga_optout]

<h3id=“dsg-hostingprovider“>We stellen </h3id=“dsg-hostingprovider“>GoogleAnalytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland („Google“). Google maakt gebruik van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website door de gebruiker wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Google zal deze informatie namens ons gebruiken om het gebruik van ons online aanbod door gebruikers te evalueren, om rapporten samen te stellen over de activiteiten binnen dit online aanbod en om ons verdere diensten te leveren die verband houden met het gebruik van dit online aanbod en het gebruik van het internet. De verwerkte gegevens kunnen worden gebruikt om pseudonieme gebruikersprofielen van de gebruikers aan te maken.

We gebruiken Google Analytics alleen met geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent dat het IP-adres van gebruikers door Google wordt ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS overgebracht en daar ingekort.

Het door de browser van de gebruiker verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De gebruiker kan het opslaan van cookies voorkomen door zijn browsersoftware hierop aan te passen; ook kan hij het verzamelen van gegevens die door het cookie worden gegenereerd en die betrekking hebben op het gebruik van het online-aanbod aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browser-plugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is onder de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Als we de gebruikers om hun toestemming vragen (bijvoorbeeld in het kader van een cookie), wordt de Rechtsgrondslag van deze verwerking Artikel 6, lid 1, onder a) DSGVO. Anders worden de persoonsgegevens van de gebruikers verwerkt op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisering en economische werking van ons online aanbod in de zin van artikel 6, lid 1, onder f)). DSGVO) zal worden verwerkt.

Voor zover er in de VS gegevens worden verwerkt, willen wij erop wijzen dat Google is gecertificeerd volgens de Privacy Shield Agreement en daarmee voldoet aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAItatus=Active).

Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, instellings- en bezwaarmogelijkheden, in het privacybeleid van Google (https://policies.google.com/privacy) en in de instellingen voor de weergave van reclame door Google (https://adssettings.google.com/authenticated) vindt u.

De persoonlijke gegevens van de gebruikers worden na 14 maanden verwijderd of geanonimiseerd.

Google Universal Analytics

We gebruiken Google Analytics in het ontwerp als „universal analytics„. „Universal Analytics“ verwijst naar een Google Analytics-methode waarbij de analyse van de gebruiker gebaseerd is op een pseudoniem gebruikers-ID, waardoor een pseudoniem profiel van de gebruiker wordt gecreëerd met informatie van het gebruik van verschillende apparaten (zogenaamde „cross-device tracking“).

id=“dsg-ga-audiences“>Targetgroepsvorming met Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om de binnen de reclamediensten van Google geplaatste advertenties en die van haar partners alleen weer te geven aan gebruikers die ook interesse hebben getoond in ons online-aanbod of die bepaalde kenmerken vertonen (bijv. interesse in bepaalde onderwerpen of producten die door de bezochte websites worden bepaald) die wij aan Google doorgeven (zogenaamde „remarketing“ of „Google Analytics Audiences“). Met behulp van remarketing-publieken willen we er ook voor zorgen dat onze advertenties aansluiten bij de potentiële interesse van gebruikers.

Google Adsense met gepersonaliseerde advertenties

We maken gebruik van de diensten van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland („Google“).

Wij maken gebruik van de AdSense-dienst, die het mogelijk maakt om advertenties op onze website te tonen en wij ontvangen een vergoeding voor hun weergave of ander gebruik. Voor deze doeleinden worden gebruiksgegevens zoals het aanklikken van een advertentie en het IP-adres van de gebruiker verwerkt, waarbij het IP-adres met de laatste twee cijfers wordt ingekort. Daarom is de verwerking van gebruikersgegevens pseudoniem.

We gebruiken Adsense met gepersonaliseerde advertenties. Google trekt conclusies over de interesses van gebruikers op basis van de websites die ze bezoeken of de apps die ze gebruiken en de gebruikersprofielen die ze maken. Adverteerders gebruiken deze informatie om hun campagnes af te stemmen op die interesses, wat zowel de gebruikers als de adverteerders ten goede komt. Voor Google worden advertenties gepersonaliseerd wanneer de verzamelde of bekende informatie de selectie van de advertenties bepaalt of beïnvloedt. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, eerdere zoekopdrachten, activiteiten, sitebezoeken, gebruik van apps, demografische en locatie-informatie. Dit omvat: demografische targeting, targeting van rentecategorieën, remarketing, evenals targeting van klantenvergelijkingslijsten en doelpubliekslijsten die in DoubleClick Bid Manager of Campaign Manager worden geüpload.

Wanneer wij gebruikers vragen hun toestemming te geven (bijvoorbeeld in het kader van een cookie), is de rechtsgrondslag voor deze verwerking artikel 6, lid 1, onder a). DSGVO. Anders worden de persoonsgegevens van de gebruikers verwerkt op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisering en economische werking van ons online-aanbod in de zin van artikel 6, lid 1, onder f)). DSGVO) zal worden verwerkt.

Voor zover er in de VS gegevens worden verwerkt, willen wij erop wijzen dat Google is gecertificeerd volgens de Privacy Shield Agreement en daarmee voldoet aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAItatus=Active).

Meer informatie over het gebruik van de gegevens door Google, de instel- en bezwaarmogelijkheden, vindt u in het privacybeleid van Google (https://policies.google.com/technologies/ads) en in de instellingen voor de weergave van reclame door Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Google Adsense met niet-gepersonaliseerde advertenties

We maken gebruik van de diensten van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland („Google“).

We maken gebruik van de AdSense-service, waarmee we advertenties kunnen plaatsen op onze website en we krijgen een vergoeding voor hun inplanting of ander gebruik. Voor deze doeleinden worden gebruiksgegevens zoals het aanklikken van een advertentie en het IP-adres van de gebruiker verwerkt, waarbij het IP-adres met de laatste twee cijfers wordt ingekort. Daarom is de verwerking van gebruikersgegevens pseudoniem.

We gebruiken Adsense met niet-gepersonaliseerde advertenties. De advertenties worden niet weergegeven op basis van gebruikersprofielen. Niet-gepersonaliseerde advertenties zijn niet gebaseerd op het gedrag van de gebruiker in het verleden. Targeting maakt gebruik van contextuele informatie, waaronder ruwe (bijv. op locatieniveau) geografische targeting op basis van de huidige locatie, de inhoud van de huidige site of app en de huidige zoektermen. Google verbiedt elke vorm van gepersonaliseerde targeting, inclusief demografische targeting en targeting op basis van gebruikerslijsten.

Wanneer wij gebruikers vragen hun toestemming te geven (bijvoorbeeld in het kader van een cookie), is de rechtsgrondslag voor deze verwerking artikel 6, lid 1, onder a). DSGVO. Anders worden de persoonsgegevens van de gebruikers verwerkt op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisering en economische werking van ons online-aanbod in de zin van artikel 6, lid 1, onder f)). DSGVO) zal worden verwerkt.

Voor zover er in de VS gegevens worden verwerkt, willen wij erop wijzen dat Google is gecertificeerd volgens de Privacy Shield Agreement en daarmee voldoet aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAItatus=Active).

Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, het instellen en de bezwaarmogelijkheden vindt u in het privacybeleid van Google (<atarget=“_blank“rel=“noopener noreferrer“>https://policies.google.com/technologies/ads) en in de instellingen voor de weergave van reclame door Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Google AdWords en conversiemeting

We gebruiken het Google „AdWords“ online marketingproces om advertenties te plaatsen op het Google advertentienetwerk (bijv. in zoekresultaten, in video’s, op webpagina’s, etc.) zodat ze worden weergegeven aan gebruikers die een veronderstelde interesse in de advertenties hebben. Dit stelt ons in staat om ons beter te richten op advertenties voor en binnen onze online diensten om gebruikers alleen advertenties te tonen die mogelijk overeenkomen met hun interesses. Als een gebruiker bijvoorbeeld advertenties te zien krijgt voor producten waar hij of zij interesse in heeft getoond op andere websites, wordt dit „remarketing“ genoemd. Voor deze doeleinden, wanneer u onze en andere websites bezoekt waar het Google advertentienetwerk actief is, voert Google code rechtstreeks van Google uit en worden (re)marketing tags (onzichtbare afbeeldingen of code, ook wel „web beacons“ genoemd) in de website ingebed. Met hun hulp wordt een individueel cookie, d.w.z. een klein bestand, op het apparaat van de gebruiker opgeslagen (in plaats van cookies kunnen ook vergelijkbare technologieën worden gebruikt). Dit bestand registreert welke websites de gebruiker heeft bezocht, in welke inhoud hij of zij geïnteresseerd is en welke aanbiedingen de gebruiker heeft aangeklikt, alsmede technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, bezoektijd en andere informatie over het gebruik van het online aanbod.

Verder ontvangen we een individuele „conversiecookie“. De met behulp van de cookie verkregen informatie wordt door Google gebruikt, om conversiestatistieken voor ons op te stellen. We weten echter alleen het totale aantal anonieme gebruikers die op onze advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een conversie-tracking-tag. Wij ontvangen echter geen informatie die kan worden gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren.

De gebruikersgegevens worden pseudoniem verwerkt binnen het advertentienetwerk van Google. Dit betekent dat Google bijvoorbeeld niet de naam of het e-mailadres van de gebruiker opslaat en verwerkt, maar de relevante gegevens in verband met cookies verwerkt binnen pseudonieme gebruikersprofielen. Dit betekent dat de advertenties vanuit het oogpunt van Google niet worden beheerd en weergegeven voor een specifiek geïdentificeerde persoon, maar voor de cookiehouder, ongeacht wie die cookiehouder is. Dit geldt niet als een gebruiker Google uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om de gegevens zonder deze pseudonimisering te verwerken. De verzamelde informatie over de gebruikers wordt doorgegeven aan Google en opgeslagen op de servers van Google in de VS.

Wanneer wij gebruikers vragen hun toestemming te geven (bijvoorbeeld in het kader van een cookie), is de rechtsgrondslag voor deze verwerking artikel 6, lid 1, onder a). DSGVO. Anders worden de persoonsgegevens van de gebruikers verwerkt op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisering en economische werking van ons online-aanbod in de zin van artikel 6, lid 1, onder f)). DSGVO) zal worden verwerkt.

Voor zover er in de VS gegevens worden verwerkt, willen wij erop wijzen dat Google is gecertificeerd volgens de Privacy Shield Agreement en daarmee voldoet aan de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAItatus=Active).

Meer informatie over het gebruik van gegevens door Google, de instel- en oppositiemogelijkheden, U kunt hierover meer te weten komen in het privacybeleid van Google (https://policies.google.com/technologies/ads) en in de instellingen voor de weergave van advertenties door Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Analyse- en optimalisatiedienst Hotjar

Wij gebruiken Hotjar, een analysesoftware van Hotjar Ltd, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta („Hotjar“). Met behulp van de informatie die dankzij Hotjar wordt verkregen, kunnen we het gebruik van ons online aanbod analyseren en verbeteren.

Alleen al voor dit doel worden de gegevens van de gebruikers van ons online aanbod opgeslagen en geëvalueerd. Wij gebruiken Hotjar om ons online aanbod te analyseren en niet de individuele gebruikers. De gebruikersgegevens worden daarom gepseudonimiseerd en verwerkt binnen de Europese Unie en op basis van het door Hotjar aangeboden orderverwerkingscontract. Invoer van gebruikers, bijv. in formulieren of toetsaanslagen, wordt niet verwerkt, d.w.z. niet opgeslagen door Hotjar of verzonden naar Hotjar (tenzij deze invoer herkenbaar bedoeld is voor evaluatiedoeleinden door gebruikers, zoals feedbackformulieren).

Voor de bovengenoemde doeleinden slaat Hotjar cookies met een pseudoniem identificatienummer op de apparaten van de Gebruiker op en evalueert deze. De cookies die Hotjar gebruikt hebben een andere „levensduur“; sommige duren tot 365 dagen, terwijl andere alleen geldig blijven tijdens het huidige bezoek.

De verwerkte gegevens van de gebruikers omvatten met name
– apparaten en metagegevens: IP-adres van het eindapparaat (het wordt verzameld en opgeslagen in anoniem formaat), resolutie van het scherm/de weergave van de Francisco,CA 94110,USA. Jetpack gebruikt „cookies“, dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt opgeslagen op een server in de VS. De verwerkte gegevens kunnen worden gebruikt om gebruikersprofielen van de gebruikers aan te maken, waarbij deze alleen worden gebruikt voor analyse en niet voor reclamedoeleinden. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacybeleid van Automattic: https://automattic.com/privacy/ en naar de notities over Jetpack cookies: https://jetpack.com/support/cookies/.

Wanneer we gebruikers vragen hun toestemming te geven (bijvoorbeeld in het kader van een cookie), is de rechtsgrondslag voor deze verwerking artikel 6, lid 1, onder a). DSGVO. Anders worden de persoonsgegevens van de gebruikers verwerkt op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisering en economische werking van ons online-aanbod in de zin van artikel 6, lid 1, onder f)). DSGVO) zal worden verwerkt.

Facebook-pixels, aangepast publiek en Facebook-conversie

Binnen ons online aanbod wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde „Facebook pixel“ van het sociale netwerk Facebook, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland („Facebook“).

Met behulp van de Facebook-pixel kan Facebook enerzijds de bezoekers van ons online aanbod als doelgroep voor de presentatie van advertenties (zogenaamde „Facebook-advertenties“) bepalen. Daarom gebruiken we de Facebook-pixel om de door ons geplaatste Facebook-advertenties alleen weer te geven aan die Facebook-gebruikers die ook interesse hebben in de advertentie. die interesse hebben getoond in ons online aanbod of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesse in bepaalde onderwerpen of producten, die worden bepaald op basis van de bezochte websites), die wij doorgeven aan Facebook (zogenaamde „custom audiences“). Met behulp van de Facebook-pixel willen we er ook voor zorgen dat onze Facebook-advertenties overeenkomen met de potentiële interesse van de gebruikers en niet vervelend lijken te zijn. Met behulp van het Facebook Pixel kunnen we ook de effectiviteit van Facebook-advertenties voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden bijhouden door te kijken of gebruikers na het aanklikken van een Facebook-advertentie (zogenaamde „conversie“) naar onze website worden doorverwezen.

De verwerking van gegevens door Facebook vindt plaats in het kader van het databeleid van Facebook. Dienovereenkomstig wordt algemene informatie over de weergave van Facebook-advertenties verstrekt in de Facebook Data Usage Policy: https://www.facebook.com/policy. Specifieke informatie en details over de Facebook-pixel en de functionaliteit ervan zijn te vinden in de Facebook-hulpsectie: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616.

Wanneer wij gebruikers vragen hun toestemming te geven (bijvoorbeeld in het kader van een cookie), is de rechtsgrondslag voor deze verwerking artikel 6, lid 1, onder a). DSGVO. Anders worden de persoonsgegevens van de gebruikers verwerkt op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisering en economische werking van ons online-aanbod in de zin van artikel 6, lid 1, onder f)). DSGVO) zal worden verwerkt.

Facebook is gecertificeerd onder de Privacy Shield Agreement en verzekert daarmee dat het voldoet aan de Europese wetgeving op het gebied van gegevensbescherming (<adoel=“_blank“rel=“noopener noreferrer“>https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAACtatus=Active).

U kunt bezwaar maken tegen de verzameling door de Facebook-pixel en het gebruik van uw gegevens om Facebook-advertenties weer te geven. Om te bepalen welke soorten advertenties aan u worden getoond binnen Facebook, kunt u naar de pagina gaan die door Facebook is opgezet en de instructies voor de op gebruik gebaseerde reclame-instellingen volgen: https://www.facebook.com/settings?tab=ads. De instellingen zijn platformonafhankelijk, wat betekent dat ze worden toegepast op alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten.

U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van cookies voor publieksmeting en reclamedoeleinden via de afmeldingspagina van het Network Advertising Initiative (http://optout.networkadvertising.org/) en daarnaast via de Amerikaanse website (http://www.aboutads.info/choices) of de Europese website (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/).

Online aanwezigheid in sociale media

Wij onderhouden online aanwezigheden binnen sociale netwerken en platforms om te kunnen communiceren met de klanten, geïnteresseerden en gebruikers die daar actief zijn en om hen te informeren over onze diensten.

Let op: gebruikersgegevens kunnen buiten de Europese Unie worden verwerkt. Dit kan leiden tot risico’s voor de gebruikers, omdat bijvoorbeeld de handhaving van de gebruikersrechten …zou kunnen worden bemoeilijkt. Met betrekking tot de Amerikaanse aanbieders die zijn gecertificeerd onder het privacyschild, willen wij erop wijzen dat zij zich daarmee verplichten om te voldoen aan de gegevensbeschermingsnormen van de EU.

Bovendien worden gebruikersgegevens over het algemeen verwerkt voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Zo kunnen bijvoorbeeld gebruikersprofielen worden aangemaakt op basis van het gebruikersgedrag en de daaruit voortvloeiende interesses van de gebruikers. De gebruikersprofielen kunnen op hun beurt weer worden gebruikt om bijvoorbeeld advertenties te plaatsen binnen en buiten de platformen die vermoedelijk overeenkomen met de belangen van de gebruikers. Voor deze doeleinden worden meestal cookies opgeslagen op de computers van de gebruikers, waarin het gebruiksgedrag en de interesses van de gebruikers worden opgeslagen. Bovendien kunnen de gegevens ook onafhankelijk van de door de gebruikers gebruikte apparaten in de gebruikersprofielen worden opgeslagen (vooral als de gebruikers lid zijn van de betreffende platformen en daarop zijn ingelogd).

De verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers is gebaseerd op onze legitieme belangen bij effectieve informatieverstrekking aan de gebruikers en communicatie met de gebruikers in overeenstemming met artikel 6, lid 1, letter f. DSGVO. Indien de gebruikers door de respectieve aanbieders van de platformen worden gevraagd om hun toestemming te geven voor de bovenvermelde gegevensverwerking, is de wettelijke basis voor de verwerking art. 6, lid 1, onder a), art. 7 DSGVO.

Voor een gedetailleerde presentatie van de respectievelijke verwerking en de mogelijkheden van bezwaar (opt-out) verwijzen we naar de volgende gekoppelde informatie van de aanbieders.

Ook in het geval van verzoeken om informatie en het doen gelden van gebruikersrechten wijzen wij erop dat deze het meest effectief bij de aanbieders kunnen worden doen gelden. Alleen de aanbieders hebben toegang tot de gegevens van de gebruikers en kunnen direct passende maatregelen nemen en informatie verstrekken. Mocht u toch hulp nodig hebben, dan U kunt zich tot ons wenden.

– Facebook, sites, groepen, (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland) op basis van een overeenkomst over de gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens – Privacybeleid: https://www.facebook.com/about/privacy/, specifiek voor sites: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data , Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads en http://www.youronlinechoices.com, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAACtatus=Active.

– Google/ YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) – Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAItatus=Active.

– Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS) – Privacybeleid/ Opt-Out: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

– Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS) – Privacybeleid: https://twitter.com/nl/privacy, Opt-Out: https://twitter.com/personalization, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAOtatus=Active.

– Pinterest (Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA) – privacy beleid/ opt-out: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

– LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ierland) – Privacybeleid https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy , Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0tatus=Active.

– Xing (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland) – Privacy Policy/ Opt-Out: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

– Wakalet (Wakelet Limited,76 Quay Street, Manchester, M3 4PR, Verenigd Koninkrijk) – privacy beleid/ opt-out: https://wakelet.com/privacy.html.

– Soundcloud (SoundCloud Limited, Rheinsberger Str. 76/77, 10115 Berlijn, Duitsland) – Privacy policy/ Opt-out: https://soundcloud.com/pages/privacy.

Integratie van diensten en inhoud van derden

Binnen ons online aanbod stellen wij de volgende prioriteiten op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisering en economische werking van ons online aanbod in de zin van artikel 6, lid 1, onder f). DSGVO), gebruiken wij content of dienstenaanbiedingen van derden om hun content en diensten te integreren, zoals video’s of lettertypes (hierna eenduidig aangeduid als „content“).

Dit gaat er altijd van uit dat de externe aanbieders van deze inhoud op de hoogte zijn van het IP-adres van de gebruikers, omdat zij zonder het IP-adres de inhoud niet naar hun browsers zouden kunnen sturen. Het IP-adres is daarom noodzakelijk voor de weergave van deze inhoud. Wij stellen alles in het werk om alleen die inhoud te gebruiken waarvan de respectieve aanbieders het IP-adres alleen gebruiken om de inhoud te leveren. Derde partijen kunnen ook zogenaamde pixel tags (onzichtbare afbeeldingen, ook wel „web beacons“ genoemd) gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. Pixel tags“ kunnen worden gebruikt om informatie zoals bezoekersverkeer op de pagina’s van deze website te evalueren. De pseudonieme informatie kan ook worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de gebruiker en kan technische informatie bevatten over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, bezoektijd en andere details over het gebruik van ons online aanbod, evenals informatie over het gebruik van onze website. informatie uit andere bronnen.

YouTube

We integreren de video’s van het platform „YouTube“ van de provider Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Google-lettertypen

We gebruiken de lettertypes („Google Fonts“) van de provider Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Volgens Google worden de gebruikersgegevens uitsluitend gebruikt om de lettertypes in de browser van de gebruiker weer te geven. De opname is gebaseerd op onze legitieme belangen bij een technisch veilig, onderhoudsvrij en efficiënt gebruik van lettertypen, de uniforme presentatie ervan en het in overweging nemen van mogelijke licentiebeperkingen voor de opname ervan. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/.

Gebruik van Facebook Social Plugins

Op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisering en economische werking van ons online aanbod in de zin van artikel 6, lid 1, onder f)). DSGVO) Social Plugins („Plugins“) van het sociale netwerk facebook.com, dat wordt geëxploiteerd door Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland („Facebook“).
Dit kan bijvoorbeeld inhouden, zoals afbeeldingen, video’s of tekst en knoppen, waarmee gebruikers Deel de inhoud van dit online aanbod binnen Facebook. De lijst en het uiterlijk van de Facebook Social Plugins kunt u hier bekijken: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Facebook is gecertificeerd onder de Privacy Shield Overeenkomst en biedt daarmee een garantie voor de naleving van de Europese wetgeving op het gebied van gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAACtatus=Active).

Wanneer een gebruiker een functie van dit online-aanbod oproept die zo’n plugin bevat, maakt zijn apparaat een directe verbinding met de Facebook-servers. De inhoud van de plugin wordt door Facebook rechtstreeks naar het apparaat van de gebruiker gestuurd en door de gebruiker in het online-aanbod geïntegreerd. Uit de verwerkte gegevens kunnen gebruikersprofielen worden aangemaakt. Wij hebben daarom geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook met behulp van deze plugin verzamelt en informeren de gebruikers dan ook naar onze stand van kennis.

Door de integratie van de plugins ontvangt Facebook de informatie die een gebruiker heeft opgeroepen op de betreffende pagina van het online-aanbod. Als de gebruiker is ingelogd op Facebook, kan Facebook het bezoek toewijzen aan zijn of haar Facebook-account. Wanneer gebruikers met de plugins interageren, bijvoorbeeld door op de „Like“-knop te drukken of een opmerking te plaatsen, wordt de betreffende informatie rechtstreeks van uw apparaat naar Facebook verzonden en daar opgeslagen. Als een gebruiker geen lid is van Facebook, is het nog steeds mogelijk voor Facebook om zijn of haar IP-adres te achterhalen en op te slaan. Volgens Facebook wordt in Duitsland alleen een geanonimiseerd IP-adres opgeslagen.

het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en Het gebruik van de gegevens door Facebook en de relevante rechten en instellingen om de privacy van de gebruikers te beschermen zijn te vinden in het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Als een gebruiker lid is van Facebook en niet wil dat Facebook via dit onlineaanbod gegevens over hem/haar verzamelt en koppelt aan zijn/haar lidmaatschapsgegevens die op Facebook zijn opgeslagen, moet hij/zij zich voor het gebruik van ons onlineaanbod bij Facebook afmelden en zijn/haar cookies verwijderen. Verdere instellingen en bezwaren tegen het gebruik van gegevens voor reclamedoeleinden zijn mogelijk binnen de Facebook-profielinstellingen: https://www.facebook.com/settings?tab=ads of via de Amerikaanse pagina http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-pagina http://www.youronlinechoices.com/. De instellingen zijn platformonafhankelijk, d.w.z. ze worden overgenomen voor alle apparaten, zoals desktopcomputers of mobiele apparaten.

Twitter

Binnen ons online aanbod kunnen functies en inhoud van de service Twitter, aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA, worden geïntegreerd. Het kan bijvoorbeeld gaan om content zoals afbeeldingen, video’s of tekst en knoppen waarmee gebruikers content van deze online dienst binnen Twitter kunnen delen.
Als de gebruikers lid zijn van het Twitter-platform, kan Twitter de toegang tot de bovengenoemde inhoud en functies aan de gebruikersprofielen daar toewijzen. Twitter is beschikbaar onder de Privacy-Shield Agreement gecertificeerd en biedt daarmee een garantie om te voldoen aan de Europese wetgeving op het gebied van gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAOtatus=Active). Privacybeleid: https://twitter.com/nl/privacy, Opt-Out: https://twitter.com/personalization.

Instagram

Binnen ons online aanbod kunnen functies en inhoud van de service Instagram, aangeboden door Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA, worden geïntegreerd. Dit kan bijvoorbeeld inhouden zoals afbeeldingen, video’s of tekst en knoppen waarmee gebruikers inhoud van deze site kunnen delen binnen Instagram. Als gebruikers lid zijn van het Instagram-platform, kan Instagram de toegang tot bovengenoemde inhoud en functies toewijzen aan de profielen van de gebruikers aldaar. Instagram Privacybeleid: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

Pinterest

Binnen ons online aanbod kunnen functies en inhoud van de dienst Pinterest, aangeboden door Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA, worden geïntegreerd. Dit kan bijvoorbeeld content omvatten zoals afbeeldingen, video’s of tekst en knoppen waarmee gebruikers content van deze online dienst binnen Pinterest kunnen delen. Als de gebruikers lid zijn van het Pinterest-platform, kan Pinterest de toegang tot bovengenoemde inhoud en functies toewijzen aan de Wijs profilering toe aan de gebruiker. Pinterest’s privacybeleid: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy.

Gecreëerd met Datenschutz-Generator.de door RA Dr. Thomas Schwenke